• පින්තාරු ශිල්පීන් සහ ටිකර්/පෑස්සුම් ශිල්පීන්

  Kandy
  ටොයොටා ලංකා සමාගමේ, මහනුවර ශාඛාවේ ව්‍යාපාර කටයුතු පුළුල් කිරීම හේතුවෙන් ඇතිවන ඇබැර්තු සදහා සුදුසුකම්ලත් පුද්ගලයින්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ඇතිවන ඇබෑ. මහනුවර ශාඛාවේ....
  • Full-Time
  • Expires on 28/10/2020
 • Procurement Analyst - Japan (With Business Level Japanese Language Skills)

  Foreign Job, Island ...
  A great opportunity to work in prestigious ‘’MOLEX’’ division headquarter in Japan. Work on the latest tech trends and concepts being conceptualized in Japan. We ...
 • Body & Paint

  Colombo, Gampaha
  Minimum 2 Years experience in relevant field. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/10/2020
 • පින්තාරුකරුවන් සහ පුහුණුකරුවන් | Painters and Trainers

  Kandy
  මහනුවර නගරයේ පළපුරුදු වෘත්තීය නිපුණතා සහිත මෝටර් රථ පින්තාරුකරුවන් සහ පුහුණුකරුවන් සඳහා පුරප්පාඩු ඇත. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/10/2020