• පින්තාරු ශිල්පීන් සහ ටිකර්/පෑස්සුම් ශිල්පීන්

  Kandy
  ටොයොටා ලංකා සමාගමේ, මහනුවර ශාඛාවේ ව්‍යාපාර කටයුතු පුළුල් කිරීම හේතුවෙන් ඇතිවන ඇබැර්තු සදහා සුදුසුකම්ලත් පුද්ගලයින්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ඇතිවන ඇබෑ. මහනුවර ශාඛාවේ....
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 19/08/2020
 • Procurement Analyst - Japan (With Business Level Japanese Language Skills)

  Foreign Job, Island ...
  A great opportunity to work in prestigious ‘’MOLEX’’ division headquarter in Japan. Work on the latest tech trends and concepts being conceptualized in Japan. We ...
 • Chief Forklift Technicians & Electricians - Matara & Ja-ela

  Gampaha, Matara
  C.G.T.T.I-Mechanical or Electrical full-time course. (04 year) or AETI-Mechanical or Electrical full-time course (03 Year) /Or Diploma in Automobile Engineering. ...
  • Full-Time
  • Expires on 13/08/2020
 • Technicians & Electricians - Matara

  Matara
  A candidate residing around Matara area (Southern province) is preferred. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 07/08/2020
 • Stores Officer

  Colombo
  Successful Completion of GCE A/Ls with a minimum of 2 simple passes Minimum 02 year's Automobile industry experience will be an added advantage Please refer to...
  • Full-Time
  • Expires on 07/08/2020