• කර්මාන්තශාලා සහයක / Store Assistant (බොල්ලෑගල - කැලණිය)

  Colombo
  වයස අවු 18 හෝ ඊට වැඩි. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 06/02/2022
 • Junior Customer Service Executives

  Colombo
  BELLVANTAGE gives you the opportunity to work in Sri Lanka's biggest companies to boost up your career!! Please refer to the job advert for further information. T...
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 26/01/2022
 • ත්‍රීවිල් භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ වීරවරු / Threewheel Delivery HERO (Male/ Female)

  Colombo, Kandy, Gall...
  The ideal candidate must have an own vehicle Threewheel, a valid driving license, a valid revenue license, Insurance, and a smartphone. Please refer to the job ad...
 • ලොරිය සමඟ රියදුරු - Lorry with Driver

  Island Wide
  Do you have a Lorry with guaranteed run of 3000 km per month? Please refer to the job advert for further information.
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 01/02/2022
 • ගබඩා සහයක | Warehouse Assistant - පෑලියගොඩ

  Colombo
  අප රටේ සුවිසල්ම සමුහ ව්යාපාරය වන ජෝන් කීල්ස් සමුහයට අනුබද්ධිත කීල්ස් සුපිරිවෙළදසැල් ජාලය විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන කීල්ස් බෙදාහැරීමේ මධ්යස්ථානයට එක්වී ඔබත් සාර්ථ...
  • Full-Time
  • Expires on 02/02/2022
 • ගබඩා සහයක | Warehouse Assistant - සේදවත්ත

  Colombo
  අප රටේ සුවිසල්ම සමුහ ව්යාපාරය වන ජෝන් කීල්ස් සමුහයට අනුබද්ධිත කීල්ස් සුපිරිවෙළදසැල් ජාලය විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන කීල්ස් බෙදාහැරීමේ මධ්යස්ථානයට එක්වී ඔබත් සාර්ථ...
  • Full-Time
  • Expires on 02/02/2022
 • ගබඩා සහයක | Warehouse Assistant - වත්තල (රාත්රී සේවා මුරය)

  Gampaha
  අප රටේ සුවිසල්ම සමුහ ව්යාපාරය වන ජෝන් කීල්ස් සමුහයට අනුබද්ධිත කීල්ස් සුපිරිවෙළදසැල් ජාලය විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන කීල්ස් බෙදාහැරීමේ මධ්යස්ථානයට එක්වී ඔබත් සාර්ථ...
  • Full-Time
  • Expires on 02/02/2022
 • Crew Member / Senior Crew Member

  Colombo, Kandy, Gamp...
  වයස අවු. 18 - 30 ත් අතර. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 31/01/2022
 • Delivery Riders / Senior Delivery Riders

  Colombo, Gampaha, Ka...
  අයදුම් කරුවන් හට වලංගු රියදුරු බලපත්රයක් තිබිය යුතුය. වැඩිදුර විස්තර සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න. Candidate should have valid riding license. Please refer t...
  • Full-Time
  • Expires on 31/01/2022
 • Delivery Riders - Kottawa

  Colombo
  අයදුම් කරුවන් හට වලංගු රියදුරු බලපත්රයක් තිබිය යුතුය. වැඩිදුර විස්තර සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න. Candidate should have valid riding license. Please refer ...
  • Full-Time
  • Expires on 26/01/2022