• යන්ත්‍රෝපකරණ නඩත්තු කරන්නන් (Maintenance Technician)

  Colombo
  වයස අවු. 25 - 45ත් අතර විය යුතුය ( පිරිමි ) මෝටර් බයිසිකලයක් තිබිය යුතුය. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 02/11/2020
 • මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි)

  Colombo
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 02/11/2020
 • PickMe Lady Rider

  Colombo, Kandy, Gamp...
  ජාතියේ ප්‍රවාහන සහකරු, PickMe ආයතනය සමග කාන්තා රියදුරුවරියක සේ සම්බන්ධ වී ඉහල අදායමක් උපයාගන්න. Please refer to the job advert for further information.
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 04/11/2020
 • Contact Center Operation Associates

  Colombo, Gampaha
  Excellent command in English Language (Verbal & written). Working shift - 10.30 am to 8.30 pm (night transport and lunch provided). Please refer to the job advert...
  • Urgent
  • Contract Basis
  • Expires on 26/10/2020
 • Process Associate

  Colombo
  Check business correspondence and ensure that every request is addressed in the most appropriate and effective manner Please refer to the job advert for further ...
  • Full-Time
  • Expires on 27/10/2020
 • Junior Architects/Architectural Interns/Junior Interior Designers/Interior Design Interns

  Colombo
  If you have experience in AutoCAD, Flair for details, Sketchup and Photoshop and the ability to hand-sketch. Please refer to the job advert for further informati...
  • Full-Time
  • Expires on 23/10/2020
 • Join AIA as a Wealth Planner - Part-Time

  Colombo, Island Wide
  Fast career growth with flexible working hours. Unlimited earning potential based on performance. Please refer to the job advert for further information.
  • Part-Time
  • Expires on 02/11/2020
 • Bancassurance Executive - Negombo

  Gampaha
  Above 2 years of Work experience Sales experience in Insurance, Banking, Financial institutions. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/11/2020
 • Senior Manager - Human Resources

  Colombo
  If you have a Master of Business Administration (MBA) degree with specialization in Human Resources or an equivalent combination of education and professional qua...
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 30/10/2020
 • UX Designer

  Colombo
  1-3+ years working experience as a UX or UI designer. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/11/2020