• පින්තාරු ශිල්පීන් සහ ටිකර්/පෑස්සුම් ශිල්පීන්

  Kandy
  ටොයොටා ලංකා සමාගමේ, මහනුවර ශාඛාවේ ව්‍යාපාර කටයුතු පුළුල් කිරීම හේතුවෙන් ඇතිවන ඇබැර්තු සදහා සුදුසුකම්ලත් පුද්ගලයින්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ඇතිවන ඇබෑ. මහනුවර ශාඛාවේ....
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 09/12/2020
 • Rubber Mill Operator | Male / රබර් මිල් ක්‍රියාකරු | පිරිමි

  Colombo
  Have more than 2 years experience in rubber industry as a Mill Operator/රබර් මිල් ක්‍රියාකරුවෙකු ලෙස රබර් කර්මාන්තයේ වසර 1 කට වැඩි පළපුරුද්දක් තිබිය යුතුය. Be wi...
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 11/12/2020
 • Web Developer

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 11/12/2020
 • Site Engineering

  Colombo
  Are you Qualified in NDES, HNDE, NDT, NCT? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 11/12/2020
 • Purchasing Assistant

  Colombo
  If you have minimum 3 years post experience in similar capacity Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 11/12/2020
 • Marketing Assistant

  Colombo
  If you're willing to purse career in Marketing field. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 11/12/2020
 • Manager - Contact Center Operations

  Colombo
  Any graduate / MBA / Experience: 5-7 Year's experience in a similar capacity Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 11/12/2020
 • Management Accountant | Kollupitiya

  Colombo
  We are Colombo based BPO company, working for UK client, looking for a Management Accountant to fit into our dynamic team. If you have at least 5 years of experi...
  • Full-Time
  • Expires on 11/12/2020
 • Senior Web Developer

  Colombo
  A minimum of 3 years of experience in WordPress web-based commercial application development. Please refer to the job advert for further information.
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 07/12/2020
 • Marketing Executive

  Colombo
  This role will be supporting the programme delivery team to market programmes directly to clinicians globally, using social media to create campaigns and working ...
  • Full-Time
  • Expires on 10/12/2020