• ආරක්ෂක නිලධාරි - පිරිමි | Security Officer - Male

  Colombo
  Are you below the age of 55 years? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 17/10/2023
 • කම්කරුවන් - தொழிலாளர்கள் - Labours

  Colombo
  We are looking for 3 staff members (Labourers) for Jaggery Factory. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 17/10/2023
 • Tourism Van

  Island Wide
  අමාරු කාලේ සල්ලි හොයන්න. PickMe Driver සල්ලි හොයන Gig එක. Car එකක් තියනව නම් දැන්ම Register වෙලා ඇති තරම් සල්ලි හොයන්න. Full-Time or Part-Time! PickMe Driver is y...
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 11/10/2023
 • Pickme රියදුරු (සම්මුඛ පරීක්ෂණ) | Pickme Driver ( Walk in interview)

  Colombo
  අමාරු කාලේ සල්ලි හොයන්න. PickMe Driver සල්ලි හොයන Gig එක. Car එකක් තියනව නම් දැන්ම Register වෙලා ඇති තරම් සල්ලි හොයන්න. Full-Time or Part-Time! PickMe Driver is y...
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 13/10/2023
 • Pickme රියදුරු: Flex/ Mini/ Car/ Minivan/ Van | Pickme Driver: Flex/ Mini/ Car/ Minivan/ Van

  Island Wide
  අමාරු කාලේ සල්ලි හොයන්න. PickMe Driver සල්ලි හොයන Gig එක. Car එකක් තියනව නම් දැන්ම Register වෙලා ඇති තරම් සල්ලි හොයන්න. Full-Time or Part-Time! PickMe Driver is y...
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 13/10/2023
 • Call Centre Executive | Wattala & Union Place

  Colombo, Gampaha
  G.C.E. O/L Passed with "C" pass for Mathematics and English. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 17/10/2023
 • Call Centre Executive - Banking Process | Wellawatte

  Colombo
  G.C.E. O/L Passed with "C" pass for Mathematics and English. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 17/10/2023
 • School Leaver: Wellawatte / Union Place / Wattala/ Malabe

  Colombo, Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 17/10/2023
 • Crew Member - (Full Time) - Matara

  Kalutara
  ලෝකයේ නො.1 පීසා ආයතනය වන DOMINO'S PIZZA ආයතනය සමග එකතු වී වැඩියෙන් උපයා ගන්න. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 17/10/2023
 • Crew Member - (Full Time) - Pelawatte

  Colombo
  ලෝකයේ නො.1 පීසා ආයතනය වන DOMINO'S PIZZA ආයතනය සමග එකතු වී වැඩියෙන් උපයා ගන්න. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 17/10/2023