• මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - දිවයින පුරා | Trainee Cashier - Island-wide

  Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 31/10/2018
 • පෙස්ට්‍රි සහ බේකරි නිෂ්පාදක - දිවයින පුරා | Pastry and Bakery Producers - Island-wide

  Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 31/10/2018
 • Outlet Operation Assistant | මෙහෙයුම් සේවා සහායක - Island-wide

  Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 31/10/2018
 • පාරිභෝගික සේවා සහායක - Selected Locations

  Gampaha, Kalutara, P...
  Kimbulapitiya, Chilaw, Kesbewa (කිඹුලාපිටිය, හලාවත, කැස්බෑව)
  • Full-Time
  • Expires on 31/10/2018
 • මෙහෙයුම් සේවා සහායක - Selected Locations

  Gampaha, Kalutara, P...
  Kimbulapitiya, Chilaw, Kesbewa (කිඹුලාපිටිය, හලාවත, කැස්බෑව)
  • Full-Time
  • Expires on 31/10/2018
 • මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - Selected Locations

  Gampaha, Kalutara, P...
  Kimbulapitiya, Chilaw, Kesbewa (කිඹුලාපිටිය, හලාවත, කැස්බෑව)
  • Full-Time
  • Expires on 31/10/2018
 • Tailor (Male / Female)

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 31/10/2018
 • Trainee Marketing Executive - FD

  Colombo, Galle, Ampa...
  School leavers are welcome to apply.
  • Full-Time
  • Expires on 31/10/2018
 • Crew Members / Senior Crew Members

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 31/10/2018
 • Customer Care Assistant / Trainee Customer Care Assistant

  Colombo
  School Leavers are encouraged to apply. Handling all the walk-in clients’ queries and directing them to the relevant channels. Answering all phone calls received at the front counter and direct them to the relevant extensions. Able to converse fluently in Sinhala and English languages while Tamil language proficiency. Age between 19-24 years. Working location will be Kohuwala
  • Full-Time
  • Expires on 31/10/2018