• පේස්ට්‍රි සහ බේකරි (පුහුණු) - කුරණ (මීගමුව) | Pastry Chef - Kurana (Negambo)

  Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 15/04/2020
 • පාරිභෝගික සේවා සහායක - කුරණ (මීගමුව) | Customer Service Assistant - Kurana (Negambo)

  Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 15/04/2020
 • මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - කුරණ (මීගමුව) | Trainee Cashier - Kurana (Negambo)

  Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 15/04/2020
 • Outlet Operation Assistant | මෙහෙයුම් සහායක - දිවයින පුරා

  Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 15/04/2020
 • Expert Cashier - Island wide| මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - දිවයින පුරා

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 15/04/2020
 • Hot Food Kitchen (පුහුණු): (Trained Commis, Commis III, II, I, Demi Chef, Chef de partie) - කාන්තා / පිරිමි

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 15/04/2020
 • Pastry and Bakery (Trained) | පේස්ට්‍රි සහ බේකරි (පුහුණු)

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 15/04/2020
 • Pastry Chef Trainee | පේස්ට්‍රි සහ බේකරි (නුපුහුණු)

  Galle
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 15/04/2020
 • Hot Food Kitchen (නුපුහුණු) - කාන්තා / පිරිමි

  Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 15/04/2020
 • Customer Service Assistant- Male/Female - (Galle)

  Galle
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 15/04/2020