• මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි) - මතුගම

  Kalutara
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 28/06/2021
 • Join AIA as a Wealth Planner - Full-Time

  Island Wide
  Fast career growth with flexible working hours. Unlimited earning potential based on performance. Please refer to the job advert for further information.
 • Technician - Electrical & Electronics - Kelaniya

  Colombo, Gampaha
  3 Years of Industry experience, preferably in the Food Packaging Sector. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 06/07/2021
 • Trainee Baker (Commis III) / Kitchen Helper

  Colombo
  YOU SHOULD HAVE A PROFESSIONAL CHEF TRAINING COURSE AND PREVIOUS EXPERIENCE IN A QUALITY ESTABLISHMENT WITH GOOD CULINARY SKILLS. Please refer to the job advert f...
  • Full-Time
  • Expires on 06/07/2021
 • Painters/Tinkers - පින්තාරුකරුවන් / ටින්කර්

  Colombo, Ampara, Anu...
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 06/07/2021
 • පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා / පිරිමි) - මාතර

  Matara
  ~ සාර්ථක හෙට දවසකට ඔබ සුදානම් ද? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 05/07/2021
 • මෙහෙයුම් සේවා සහයක(කාන්තා / පිරිමි) - මාතර

  Matara
  ~ සාර්ථක හෙට දවසකට ඔබ සුදානම් ද? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 05/07/2021
 • මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි) - මාතර

  Matara
  ~ සාර්ථක හෙට දවසකට ඔබ සුදානම් ද? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 05/07/2021
 • මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි) - මාතර

  Matara
  ~ සාර්ථක හෙට දවසකට ඔබ සුදානම් ද? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 05/07/2021
 • Delivery Riders - (Full-Time) - Colombo District - Male

  Colombo
  වයස අවු. 21-45 ත් අතර. වැටුප රු. 30,000/- ත් 45,000/- ත් අතර . Please refer to the job advert for further information.