• නිශ්පාදන සහකරු / Manufacture Helper - Bandaragama (බංඩාරගම)

  Kalutara
  අවු: 18-30ත් අතර. Paint සහ Waterbase පළපුරුද්ද අමතර සුදුසුකමකි. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/11/2020
 • Join AIA as a Wealth Planner - Part-Time

  Colombo, Island Wide
  Fast career growth with flexible working hours. Unlimited earning potential based on performance. Please refer to the job advert for further information.
  • Part-Time
  • Expires on 30/11/2020
 • Delivery Riders - Rajagiriya | බෙදාහැරීම් නිලධාරි - රාජගිරිය

  Colombo
  අයදුම් කරුවන් හට වලංගු රියදුරු බලපත්රයක් තිබිය යුතුය. වැඩිදුර විස්තර සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න. Candidate should have valid riding license. Please refer ...
  • Full-Time
  • Expires on 10/12/2020
 • Uber Driver Partner - Kandy

  Kandy
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 10/12/2020
 • Uber Driver Partner - Peradeniya

  Kandy
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 10/12/2020
 • Uber Driver Partner - Gampola

  Kandy
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 10/12/2020
 • Uber Driver Partner - Katugastota

  Kandy
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 10/12/2020
 • Uber Driver Partner - Moratuwa

  Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 10/12/2020
 • Uber Driver Partner - Katunayake

  Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 10/12/2020
 • Uber Driver Partner - Wattala

  Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 10/12/2020