• ෆොර්ක්ලිෆ්ට් ක්‍රියාකරු / Forklift Operator (සේදවත්ත සහ එඩේරමුල්ල)

  Colombo, Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 01/05/2019
 • ගබඩා සහයක - Warehouse Employee (වත්තල මාළු බෙදා හැරීමේ මධ‍ය්‍යස්ථානය)

  Colombo, Gampaha
  අයදුම්කරු වයස අවුරුදු 18-45ත් අතර පිරිමි අයෙකු විය යුතුය. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 01/05/2019
 • රීච් ට්‍රක් ක්‍රියාකරු - Reach Truck Operator (අවිස්සාවේල්ල සීතාවක කර්මාන්ත පුරය, එඩේරමුල්ල සහ සීදුව)

  Colombo, Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 01/05/2019
 • ලොරි අත් උදව්කරුවන් - Lorry Helper (අවිස්සාවේල්ල සීතාවක කර්මාන්ත පුරය සහ වත්තල)

  Colombo, Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 01/05/2019
 • ගබඩා සේවක - Warehouse Employee (පෑලියගොඩ, සේදවත්ත, එඩේරමුල්ල, සීදුව සහ අවිස්සාවේල්ල සීතාවක කර්මාන්ත පුරය)

  Colombo, Gampaha
  අයදුම්කරු වයස අවුරුදු 18-45ත් අතර පිරිමි අයෙකු විය යුතුය. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 01/05/2019
 • Salvage Collector

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 01/05/2019
 • Customer Care Assistant / Trainee Customer Care Assistant

  Colombo
  School Leavers are encouraged to apply. Handling all the walk-in clients’ queries and directing them to the relevant channels. Answering all phone calls received at the front counter and direct them to the relevant extensions. Able to converse fluently in Sinhala and English languages while Tamil language proficiency. Age between 19-24 years. Working location will be Kohuwala
  • Full-Time
  • Expires on 01/05/2019
 • Trainee Insurance Assistants / Insurance Assistants - Claims

  Colombo
  Passed GCE O/L examination. Handling all the walk-in clients’ queries and directing them to the relevant channels. Answering all phone calls received at the front counter and direct them to the relevant extensions. Able to converse fluently in Sinhala and English languages while Tamil language proficiency. Age between 19-24 years. Working location will be Kohuwala
  • Full-Time
  • Expires on 01/05/2019
 • Senior Contact Centre Associates / Contact Centre Associate /Trainee Contact Centre Associates – Kohuwala

  Colombo
  Passed GCE O/L examination. Handling all the walk-in clients’ queries and directing them to the relevant channels. Answering all phone calls received at the front counter and direct them to the relevant extensions. Able to converse fluently in Sinhala and English languages while Tamil language proficiency. Age between 19-24 years. Working location will be Kohuwala
  • Full-Time
  • Expires on 01/05/2019
 • Facilities Technician

  Colombo
  තනතුර :කාර්මික ශිල්පින් (Electrical /A/C/ Plumbing/Civil /Mechanical)
  • Full-Time
  • Expires on 01/05/2019