• මෙහෙයුම් සේවා සහායක - සම්මුඛ පරීක්ෂණ: ගාල්ල - රැකියා පියස | Outlet Operation Assistant – Interviews : Rekiya Piyasa – Galle

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - සම්මුඛ පරීක්ෂණ: ගාල්ල - රැකියා පියස | Expert Cashier – Interviews: Rekiya Piyasa – Galle

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • මෙහෙයුම් සේවා සහයක - කුරණ (මීගමුව) | Outlet Operation Assistant - Kurana (Negambo)

  Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - කුරණ (මීගමුව) | Expert Cashier - Kurana (Negambo)

  Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • පේස්ට්‍රි සහ බේකරි (නුපුහුණු) - කුරණ (මීගමුව) | Pastry Chef Trainee - Kurana (Negambo)

  Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • Lorry Driver

  Colombo
  Commercial Link is a reputed Plastic Injection & Blow Moulding manufacturing and distribution company in Ratmalana with over 30 years of experience. Innovative individuals are invited to apply for the following post immediately.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • Back of House Staff

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • Senior Waiter

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • Electrician (Location - Colombo 03) | විදුලි කාර්මික - කොළඹ 03

  Colombo
  අ.පො.ස. සා/පෙළ - උ/පෙළ සමත්. NVQ (Electrical) සහතිකයක් හෝ ඩිප්ලෝමාවක් තිබීම අමතර සුදුසුකමක් වේ. Passed G.C.E O/Ls & A/Ls. NVQ (Electrical) certificate or diploma added advantage. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • Crew Members / Senior Crew Members - (Shangri La Mall)

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020