• බර වාහන රියදුරු - බොරලැස්ගමුව

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/06/2019
 • Fashion Sales Executive

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/06/2019
 • Sales Executive - MANGO

  Colombo
  Softlogic Holdings PLC, rated as one of Sri Lanka's most dynamic and diversified conglomerates, commenced operations in 1991 as a software developer with just 12 employees; now has expanded its footprint holding leading positions in domestic growth oriented sectors such as 1 CT, Healthcare, Retail, Financial Services, Automobiles and Leisure. We are looking for personal with,
  • Full-Time
  • Expires on 26/06/2019
 • Restaurant Helpers – Colombo 07

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/06/2019
 • Sales Executive

  Colombo
  Softlogic Holdings PLC, rated as one of Sri Lanka's most dynamic and diversified conglomerates, commenced operations in 1991 as a software developer with just 12 employees; now has expanded its footprint holding leading positions in domestic growth oriented sectors such as 1 CT, Healthcare, Retail, Financial Services, Automobiles and Leisure. We are looking for someone ideally with.
  • Full-Time
  • Expires on 26/06/2019
 • ආරක්ෂක නිලධාරී - Security Officer

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/06/2019
 • Sales Assistant/ Sales Colleague (Male/Female)

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Permanent
  • Expires on 26/06/2019
 • Shop Sales & Production Assistants

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/06/2019
 • Expert Cashier - Island wide| මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - දිවයින පුරා

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 26/06/2019
 • මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - දිවයින පුරා | Trainee Cashier - Island-wide

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 26/06/2019