• මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි) | දිවයින පුරා

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 05/10/2022
 • මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි) දිවයින පුරා

  Island Wide
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 31/10/2022
 • පාරිභෝගික සේවා සහායක - (කාන්තා / පිරිමි) | දිවයින පුරා

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 31/10/2022
 • Customer Service Assistants - පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා / පිරිමි) | Kotte

  Colombo
  Are you between 18 - 40 years of age? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 31/10/2022
 • නිශ්පාදන සහකරු / Manufacture Helper - Bandaragama (බංඩාරගම)

  Kalutara
  අවු: 18-30ත් අතර. Painting පළපුරුද්ද අමතර සුදුසුකමකි. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 05/10/2022
 • Electrical Technician - විදුලි කාර්මික

  Colombo
  Do you have minimum one-year experience in similar role? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 05/10/2022
 • Crew Member

  Colombo
  Do you have minimum one year experience in the restaurant field? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 05/10/2022
 • Hairdressers / Beauticians | Female/Male

  Colombo
  Experience: Minimum 2 years (Level 4 of NVQ will be an additional qualification). Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 30/09/2022
 • රූපලාවන්‍ය ශිල්පීන් - මාලබේ / රාජගිරිය (පුහුණු) | Beauticians - Malabe / Rajagiria (Trained)

  Colombo
  Are you looking for a salon job? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 27/10/2022
 • Hair Stylist and Beauticians

  Kalutara
  We are looking for hair stylists and beauticians for a reputed salon in Panadura. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/09/2022