• පින්තාරු ශිල්පීන් සහ ටිකර්/පෑස්සුම් ශිල්පීන්

  Kandy
  ටොයොටා ලංකා සමාගමේ, මහනුවර ශාඛාවේ ව්‍යාපාර කටයුතු පුළුල් කිරීම හේතුවෙන් ඇතිවන ඇබැර්තු සදහා සුදුසුකම්ලත් පුද්ගලයින්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ඇතිවන ඇබෑ. මහනුවර ශාඛාවේ. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 13/07/2020
 • Mechanical Technician

  Colombo, Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 14/07/2020
 • Shop Sales Assistants (Male / Female)

  Colombo
  Ability to speak fluent English. Flexible and committed individuals. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 21/07/2020
 • Join AIA as a Wealth Planner - Part-Time

  Colombo, Island Wide
  Fast career growth with flexible working hours. Unlimited earning potential based on performance. Please refer to the job advert for further information.
  • Part-Time
  • Expires on 17/07/2020
 • මෙහෙයුම් සේවා සහයක (කාන්තා / පිරිමි) |Galle

  Galle
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම වෙළඳ කණ්ඩායම ගොඩනැගීම අත්‍යවශ්‍ය බව අපි දන්නෙමු. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 16/07/2020
 • පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා / පිරිමි) | Galle

  Galle
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම වෙළඳ කණ්ඩායම ගොඩනැගීම අත්‍යවශ්‍ය බව අපි දන්නෙමු. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 16/07/2020
 • පාරිභෝගික සේවා සහායක - (කාන්තා / පිරිමි) | කොලඔ දිස්ත්‍රික්කය , ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

  Colombo, Gampaha
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම වෙළඳ කණ්ඩායම ගොඩනැගීම අත්‍යාවශ්‍ය බව අපි දන්නෙමු. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 16/07/2020
 • A/C Technician

  Galle
  පිළිගත් කාර්මික විද්‍යායතනයක සහතික ලත් කාර්යක්ෂම තරුණ ඔබට මේ සදහා අයදුම් කල හැක. Please refer the advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 16/07/2020
 • රියදුරු (සැහැල්ලු වාහන) - කොළඹ 08

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 16/07/2020
 • Uber Driver Partner - Kiribathgoda

  Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 15/07/2020