ජපන් යතුරුපැදි කර්මාන්තශාලාවකට අවම වශයෙන් වසර 10ක පෙර සේවා පළපුරුද්ද සහිත යතුරුපැදි කාර්මිකයන් / සේවා කාර්මිකයන් අවශ්‍ය වේ. Please refer to the advert for further information.

 
ජපන් යතුරුපැදි වැඩපලකට යතුරුපැදි කාර්මිකයින් / Service කාර්මිකයින් අවශ්‍යවේ

  • අවම අවුරුදු 10 පෙර සේවා පළපුරුද්ද අවශ්‍යවේ. 
  • වැඩ කිරීමේ හැකියාව අනුව වැටුප. 
  • නවාතැන් පහසුකම් ඇත

අපි බොරලැස්ගමුවේ පිහිටි ප්‍රමුඛ පෙළේ ජපන් යතුරුපැදි වැඩමුළුවකි. 
අපි ජපන් යතුරුපැදි ගැන විශේෂීකරණය කරන අතර සියලුම වෙළඳ නාම අලුත්වැඩියා කිරීමට අපි කටයුතු කරන්නෙමු

XpressJobs හරහා ඔබේ CV එක එවීමට කරුණාකර APPLY බොත්තම ක්ලික් කරන්න

A Japanese motorcycle factory needs motorcycle technicians / service technicians

  • Minimum 10 years of previous work experience required. 
  • Salary according to working ability.
  • Accommodation is available

We are a leading Japanese motorcycle workshop located in Boralasgamuwa. 
We specialize in Japanese motorcycles and we repair all brands

Please click the APPLY button to send your CV through XpressJobs
Job Image
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!