අයදුම් කරුවන් හට වලංගු රියදුරු බලපත්රයක් තිබිය යුතුය. වැඩිදුර විස්තර සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න. Candidate should have valid riding license. Please refer to the job advert for further information.

 
Delivery Rider | Islandwide - Full Time

සුදුසුකම් :
 • වයස අවුරුදු 18 - 40 අතර
 • වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයක් සමඟ
 • යතුරුපැදියක් හිමිවිය යුතුය

ප්රතිලාභ:
 • කර්මාන්තයේ ඉහළම වැටුප
 • විශේෂ අමතර දීමනා.
 • සේවා කාලය තුළ ආහාර.
 • නවාතැන් පහසුකම් සපයා ඇත.

Qualifications :
 • Age Between 18 - 40
 • With a valid driver's license
 • Should own a Motorbike

Benefits:
 • Highest salary in the industry
 • Special Extra Allowances.
 • Meals during service hours.
 • Accommodation is provided.

Please apply only if you are able work on the mentioned locations in the advert

XpressJobs හරහා ඔබේ විස්තර යැවීමට කරුණාකර අයදුම් කරන්න බොත්තම ක්ලික් කරන්න
Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!