• මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි)

  Colombo
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 02/11/2020
 • Contact Center Operation Associates

  Colombo, Gampaha
  Excellent command in English Language (Verbal & written). Working shift - 10.30 am to 8.30 pm (night transport and lunch provided). Please refer to the job advert...
  • Contract Basis
  • Expires on 26/10/2020
 • Sales Executive - Engineering Solutions

  Colombo
  1 year experience in customer support service preferred Sound knowledge in engineering and manufacturing fields Please refer to the job advert for further info...
  • Full-Time
  • Expires on 04/11/2020
 • Project Executive

  Colombo
  If you have a Diploma or higher qualification from a recognized University in Business Management and/or Logistics & Transport industry. Please refer to the job ...
  • Full-Time
  • Expires on 04/11/2020
 • If you have Proven Experience as Tele Sales representative or other sales/ customer service Role Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/11/2020
 • Client Service Executive (Night Shift)

  Colombo
  Must have a solid verbal and written communication skill and be able to multitask and be fluent with MS Office packages. Please refer to the job advert for furth...
  • Full-Time
  • Expires on 26/10/2020
 • Client Services Executive

  Colombo
  Ability to work in the night shift from 3.00pm - 11.00pm and having excellent computer skills Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/10/2020
 • Trainee Cashier / Cashiers/Trainee Customer Service Assistants/Customer Service Associates/Department Executives | Mount Lavinia, Delkanda, Kottawa

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 03/11/2020
 • Trainee Fashion Consultant/Fashion Consultant

  Colombo
  If you're fashionable, with a flair for customer service with experience in fashion sales and fluent in spoken English. Then join Sri Lanka's leading fashion reta...
  • Full-Time
  • Expires on 03/11/2020
 • Customer Service Executive

  Colombo
  2 Years' experience in handing inbound and outbound calls Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 03/11/2020