• දෙපාර්තමේන්තු සුපරීක්ෂකවරු (පුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි) - Department Supervisors

  Colombo, Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/12/2019
 • දෙපාර්තමේන්තු සුපරීක්ෂකවරු (නුපුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි) - Department Supervisors

  Colombo, Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/12/2019
 • Wealth Planner’s Manager

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/12/2019
 • Planner

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/12/2019
 • Digital Marketing Manager

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/12/2019
 • Teacher - Business Studies (English Medium) Advanced Level Section

  Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Contract Basis
  • Expires on 25/12/2019
 • Sales Coordinator - Female

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/12/2019
 • Digital Sales and Marketing Manager

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/12/2019
 • Managers/ Assistant Managers (Leasing) - Island wide

  Island Wide
  Minimum 4-6 years experience in the banking/ finance industry related to marketing leasing products . Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/12/2019
 • Management Trainee (Leasing) - Island wide

  Island Wide
  Candidates pursuing a degree or who have completed a degree in any discipline. Age below 26. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/12/2019