• දෙපාර්තමේන්තු සුපරීක්ෂක (නුපුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි)

  Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 17/05/2021
 • දෙපාර්තමේන්තු සුපරීක්ෂක (පුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි)

  Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 17/05/2021
 • Sales Representative | Male

  Colombo, Gampaha
  Minimum qualification A/L. Minimum 1 year of working experience in the field of sales. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 17/05/2021
 • Social Media and Data Entry Executive

  Colombo
  Do you have a minimum of 3 years of working experience? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 17/05/2021
 • Brand Manager

  Colombo
  Should possess a Bachelor Degree in Marketing or CIM/SLIM position with 2 Years' experience field in middle level management position. Please refer to the job ad...
  • Full-Time
  • Expires on 17/05/2021
 • Acquisition Manager (Public Relations)

  Colombo
  Requiring the closing of up to 5 confirmed meetings and 2 client accounts closing in the SME market. Please refer the advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 17/05/2021
 • CEO

  Colombo
  A young self-driven person who understands the new technologies and has had a brush or working experience with a start-up and ready to roll out Sri Lanka’s first ...
  • Full-Time
  • Expires on 17/05/2021
 • Registrar

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 17/05/2021