• මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - සම්මුඛ පරීක්ෂණ : ගාල්ල - රැකියා පියස| Trainee Cashier – Interviews: Rekiya Piyasa – Galle

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 25/01/2022
 • මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - සම්මුඛ පරීක්ෂණ : ගාල්ල - රැකියා පියස| Trainee Cashier – Interviews: Rekiya Piyasa – Galle

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 25/01/2022
 • මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - සම්මුඛ පරීක්ෂණ: ගාල්ල - රැකියා පියස | Expert Cashier – Interviews: Rekiya Piyasa – Galle

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 25/01/2022
 • පාරිභෝගික සේවා සහායක - පානදුර | Customer Service Assistant - Panadura

  Kalutara
  10 ශ්‍රේණිය සමත් අයෙක්ද? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/01/2022
 • Housekeeping Supervisor | Female

  Colombo
  Do you have 2 Years of Hospital/Hotel related experience? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/01/2022
 • Carpenter - වඩු කාර්මිකයා

  Colombo
  Do you have minimum 2 years of experience in same field of work? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/01/2022
 • Tile Mason - ටයිල් මේසන්

  Colombo
  Do you have minimum 2 years of experience in Tile Fixing? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/01/2022