• සුපරීක්ෂක - මානව සම්පත් හවුල්කරු - (පුහුණු/නුපුහුණු) - (කාන්තා /පිරිමි)

  Colombo
  මානව සම්පත් කළමනාකාරිත්වය පිළිබඳව ඩිප්ලෝමාවක් හෝ ඉහළ සුදුසුකමක් සපුරා ඇති අයෙක්ද? එසේත් නොමැතිනම් අ.පො.ස. උසස් පෙළ සමත්, මානව සම්පත් අංශයෙහි අවම වසර 3ක පළපුරුද්ද...
  • Full-Time
  • Expires on 26/10/2020
 • Brand Manager

  Colombo
  Since the inception of ODEL in 1989, it has been the leading fashion-forward and trend setting department store brand in the country, which offers the best shoppi...
  • Full-Time
  • Expires on 29/10/2020
 • Manager (Operations), Assistant Manager (Legal)

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/10/2020
 • පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා / පිරිමි) | Galle

  Galle
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 26/10/2020
 • මෙහෙයුම් සේවා සහයක (කාන්තා / පිරිමි) |Galle

  Galle
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 26/10/2020
 • පාරිභෝගික සේවා සහායක - (කාන්තා / පිරිමි) | කොලඔ දිස්ත්‍රික්කය , ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

  Colombo, Gampaha
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 26/10/2020
 • Internal Audit Executive

  Colombo
  If you have a degree in Finance/Accounting/Business Administration from a recognized university and a minimum 3 years of experience in a reputed audit firm/repute...
  • Full-Time
  • Expires on 26/10/2020
 • Buyer

  Colombo
  Minimum 2 years of experience in retail buying. Graduate or a post graduate qualification in merchandising, fashion, textiles or any other related discipline. ...
  • Full-Time
  • Expires on 26/10/2020
 • Senior Brand Executive/Brand Executive

  Colombo
  Preference will be given to those who possess part qualification in CIM/SLIM or a relevant Marketing qualification from a recognized institution Should have a m...
  • Full-Time
  • Expires on 26/10/2020
 • දෙපාර්තමේන්තු අධීක්ෂක - මස් සහ මාළු | අංශය - (පුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි)

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 23/10/2020