• පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා / පිරිමි) - මාතර

  Matara
  ~ සාර්ථක හෙට දවසකට ඔබ සුදානම් ද? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 24/05/2021
 • මෙහෙයුම් සේවා සහයක(කාන්තා / පිරිමි) - මාතර

  Matara
  ~ සාර්ථක හෙට දවසකට ඔබ සුදානම් ද? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 24/05/2021
 • මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි) - මාතර

  Matara
  ~ සාර්ථක හෙට දවසකට ඔබ සුදානම් ද? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 24/05/2021
 • මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි) - මාතර

  Matara
  ~ සාර්ථක හෙට දවසකට ඔබ සුදානම් ද? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 24/05/2021
 • Boutique Sales Executive | Female - Dehiwela

  Colombo
  We are looking for a Boutique Sales Executive to manage a Clothing Store in Dehiwela. Please refer to the advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 24/05/2021
 • Head of Marketing

  Colombo
  Proven track record of at least 5 years in a similar capacity, preferably in the fashion or lifestyle industry. Please refer to the job advert for further informa...
  • Full-Time
  • Expires on 24/05/2021
 • Showroom Sales Executive | Female

  Colombo
  G.C.E A/L and other professional qualifications in Marketing/Sales Minimum 2 years of proven experience in similar capacity (Preferably handling Showroom Sales)...
  • Full-Time
  • Expires on 21/05/2021
 • Trainee Cashier/Cashier /Trainee CSA /Customer Service Associate /Commi -i / Commi - ii / Commi - iii /Warehouse Assistant

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 20/05/2021
 • Senior Brand Executive/Brand Executive

  Colombo
  Preference will be given to those who possess part qualification in CIM/SLIM or a relevant Marketing qualification from a recognized institution Should have a m...
  • Full-Time
  • Expires on 20/05/2021
 • Merchandiser

  Colombo
  3-5 Years of Experience in Women's wear. CIM/SLIM Would be a distinctive advantage. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 20/05/2021