• පින්තාරු සහායක/Painter Helper

  Colombo
  Should have least one year of experience in painting. Please refer to the job advert for further information.
 • Executive Procurement

  Colombo
  Minimum of 3-4 years experience in a similar capacity. Bachelor's degree specialized in Supply Chain Management or any equivalent professional qualification. Plea...
  • Full-Time
  • Expires on 01/07/2021
 • Project Manager | Deraniyagala

  Kegalle, Colombo
  Kolega Engineering (Private) Ltd is a CIDA - C2 company and seek dynamic result oriented persons for following vacancies for newly commencing Road Projects in Der...
  • Full-Time
  • Expires on 30/06/2021
 • ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ පුහුණු NVQ 3 සහ 4 පාඨමාලා

  Island Wide
  ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ ක්‍රියා කිරීම සදහා ශ්‍රී ලංකාව තුල ලබා ගත හැකි ඉහලම සුදුසුකම වන NVQ 3 සහ 4 සහතිකය ලබා ගැනීමට එන්න අප හා එක්වන්න... Please refer to the job ...
  • Other
  • Expires on 30/06/2021
 • රැකියා ඇබෑර්තු - විදුලි කාර්මික ශිල්පීන්, ජලළ කාර්මික ශිල්පීන් හා සිවිල් කාර්මික ශිල්පීන් සදහා ඇබෑර්තු ඇත.

  Colombo
  මාසික ආදායම රු 35,000 - 40,000 අතර ඉපයිය හැක. Please refer to the job advert for further information.
 • Projects Executive

  Colombo
  Minimum 2-3 working experience in Construction Projects. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 30/06/2021
 • Laboratory Material Technician/Technical Officer

  Kandy
  If you have Diploma or NCT with more than one years of experience in a road project laboratory in a reputed organisation Please refer to the job advert for furth...
  • Full-Time
  • Expires on 30/06/2021
 • රැකියා ඇබෑර්තු - විදුලි කාර්මික ශිල්පීන් - රාගම

  Colombo
  මාසික ආදායම රු 35,000 - 40,000 අතර ඉපයිය හැක. Please refer to the job advert for further information.
 • Engineering Assistant - Islandwide

  Island Wide
  Should have NDT or Equivalent Qualification in Engineering with Minimum 2 years of experience in water supply projects is a must Please refer to the job advert f...
  • Full-Time
  • Expires on 28/06/2021
 • Architectural AutoCAD Draftsperson/Project Coordinator | Male

  Colombo
  02-03 year's minimum work experience at an Architectural /Interior Consultancy company Experience in AutoCAD / Photoshop/Sketch up is Mandatory Should have Flai...
  • Full-Time
  • Expires on 28/06/2021