• මුදල් අයකැමි (පුහුණු) | Expert Cashier - Puttalam

  Puttalam
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 28/06/2019
 • Hot Kitchen Chef (පුහුණු) - Puttalama

  Puttalam
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 28/06/2019
 • Hot Kitchen Chef Trainee (නුපුහුණු) - Puttalam

  Puttalam
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 28/06/2019
 • මෙහෙයුම් සේවා සහයක | Outlet Operations Assistant - Puttalam

  Puttalam
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 28/06/2019
 • Pastry Chef (පුහුණු) - Puttalam

  Puttalam
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 28/06/2019
 • Pastry Chef Trainee (නුපුහුණු) - Puttalam

  Puttalam
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 28/06/2019
 • මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - Trainee Cashier - Puttalam

  Puttalam
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 28/06/2019
 • Purchasing Assistant / Clerk

  Colombo, Kalutara
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 27/06/2019
 • Shop Sales & Production Assistants

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/06/2019
 • පාරිභෝගික සේවා සහායක - දිවයින පුරා | Customer Service Assistant - Island-wide

  Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/06/2019