• පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා / පිරිමි)

  Colombo
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 05/10/2020
 • Restaurants Jobs at Anuradhapura

  Anuradhapura
  අනුරාධපුර ප්‍රධන පෙළේ අවන්හලකට නවක සේවක සේවිකාවන් ඉක්මනින්ම බඳවා ගැනීමට අවශයි .....
  • Full-Time
  • Expires on 05/10/2020
 • Executive Chef

  Galle
  Below 45 years of age. 8 -10 years of experience in a 5-star hotel preparing European and Asian cuisines. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 05/10/2020
 • Commi III - Pastry and Bakery (One Galle Colombo)

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 05/10/2020
 • Sale Representative | Male

  Kurunagala
  If you have Passed G.C.E. O/L & Credit Pass must be in Mathematics with 1 – 2-year experience in the FMCG field Please refer to the job advert for further infor...
  • Full-Time
  • Expires on 06/10/2020
 • District Manager

  Colombo
  Minimum 5 years experience in operations of which 2 years in a similar capacity: similar industry experience will be a definite advantage Please refer to the job...
  • Full-Time
  • Expires on 05/10/2020
 • මෙහෙයුම් සේවා සහයක (කාන්තා / පිරිමි) | කැළණිය

  Colombo
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 02/10/2020
 • මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි) | කැළණිය

  Colombo
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 02/10/2020
 • පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා / පිරිමි)| කැළණිය

  Colombo
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 02/10/2020
 • Restaurant Manager

  Colombo
  Minimum 2 years' experience as a Restaurant Manager in an International Fast-Food Restaurant Chain is mandatory. Please refer to the job advert for further inform...
  • Full-Time
  • Expires on 02/10/2020