• මෙහෙයුම් සේවා සහායක - සම්මුඛ පරීක්ෂණ: ගාල්ල - රැකියා පියස | Outlet Operation Assistant – Interviews : Rekiya Piyasa – Galle

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • මෙහෙයුම් සේවා සහයක - කුරණ (මීගමුව) | Outlet Operation Assistant - Kurana (Negambo)

  Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • Intern - Operations & Cloud Enablement

  Colombo
  Undergraduate of a Technology discipline. Knowledge on Python, Java and MSSQL. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • Data Centre Operations - Senior Engineer

  Colombo
  Bachelor’s degree in a related field (Computer Science preferred) or equivalent work experience with storage related hardware and software preferred. A minimum of 7 years’ experience in the IT industry with minimum of 3 years’ experience with Data Center Services Management, Dell OpenManage, Cisco UCS, HP SIM & IBM Director. Please re...
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • Data Centre Operations - Senior Lead

  Colombo
  Bachelor’s degree in a related field (Computer Science preferred) or equivalent work experience with storage related hardware and software preferred. A minimum of 7 years’ experience in the IT industry. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • Data Centre Operations - Engineer

  Colombo
  Bachelor’s degree in a related field (Computer Science preferred) or equivalent work experience with storage related hardware and software preferred. A minimum of 3 years’ experience in the IT industry. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • We invite the applications from suitably qualified, experienced and self-motivated individuals for the following positions at St. George International Teacher Training Institute (Pvt) Limited, Negombo Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • Senior Associate - Operations

  Colombo
  Bachelor's Degrees/ Professional Qualification from a reputed local or foreign university Work experience in a tech-oriented environment for a minimum of 2 years Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 03/03/2020
 • Branch Operations in Charge - Panadura & Kurunegala

  Kalutara, Kurunagala
  Minimum of 3 years of experience in branch operations, payment handling and deposit mobilization, fair knowledge in regulatory guidelines. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 02/03/2020
 • Office Manager

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/02/2020