• පාරිභෝගික සේවා සහායක - කුරණ (මීගමුව) | Customer Service Assistant - Kurana (Negambo)

  Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 15/04/2020
 • මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - කුරණ (මීගමුව) | Trainee Cashier - Kurana (Negambo)

  Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 15/04/2020
 • Outlet Operation Assistant | මෙහෙයුම් සහායක - දිවයින පුරා

  Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 15/04/2020
 • Hot Food Kitchen (පුහුණු): (Trained Commis, Commis III, II, I, Demi Chef, Chef de partie) - කාන්තා / පිරිමි

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 15/04/2020
 • Pastry Chef Trainee | පේස්ට්‍රි සහ බේකරි (නුපුහුණු)

  Galle
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 15/04/2020
 • Hot Food Kitchen (නුපුහුණු) - කාන්තා / පිරිමි

  Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 15/04/2020
 • Delivery Partners - Female (Colombo)

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 13/05/2020
 • Telemarketing Executive - Female

  Colombo
  Minimum of 01-year Experience Should have passed GCE A/L’s. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 13/05/2020
 • Business Executive/Senior Business Executive

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 13/05/2020
 • Vacancies for Teachers

  Gampaha
  One of the leading Catholic Schools in Negombo Zone is looking for the services of experienced and committed Teachers with the necessary qualifications. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 13/05/2020