• මුදල් අයකැමි - Cashier - காசாளர் | Wellawatta

  Colombo, Gampaha
  වයස අවු.18 ත් 35 ත් අතර. අ.පො.ස උසස් පෙළ දක්වා. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 09/02/2023
 • Do you have previous experience in similar role? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 06/02/2023
 • Trainees - Internal Audit Department | Ekala , Ja Ela

  Colombo, Gampaha
  Have completed 01 year audit training in a reputed Audit firm. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 03/02/2023
 • Administrative Coordinator

  Colombo
  Proven experience as an office administrator, office assistant, or relevant role. Please refer to the advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 06/02/2023
 • මුදල් අයකැමි - Cashier |Werahera

  Colombo
  වයස අවු.18 ත් 35 ත් අතර. අ.පො.ස උසස් පෙළ දක්වා. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 09/02/2023
 • මුදල් අයකැමි - Cashier | Islandwide

  Island Wide
  වයස අවු.18 ත් 35 ත් අතර. අ.පො.ස උසස් පෙළ දක්වා. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 09/02/2023
 • Accounts Assistants | Boralesgamuwa

  Colombo
  Do you have minimum of 2 parts of AAT (UK/Sri Lanka) or an equivalent qualification? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 08/02/2023
 • Accountant | Horana

  Colombo
  A minimum of 03 years of experience in a manufacturing environment would be preferred. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 09/02/2023
 • Fund Accountant

  Colombo
  We are currently seeking an experienced professional to join our team in the role of Fund Accountant.
  • Full-Time
  • Expires on 09/02/2023
 • Do you have previous experience in relevant field? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 06/02/2023