• කොමි II - Commis II

  Colombo
  Do you have minimum of one year work experience? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/09/2023
 • Delivery Rider (Part Time) | Seeduwa / Wattala / Negombo

  Colombo, Gampaha
  වැටුප අවම රු.30,000/- වයස අවු. 20 - 40 ත් අතර විය යුතුයි. Please refer to the job advert for further information.
  • Part-Time
  • Expires on 25/09/2023
 • Crew Member (Full Time) – Kochikade

  Gampaha
  වයස අවු. 17 - 35 ත් අතර විය යුතුයි. වැටුප රු. 40,000/- ත් 50,000/-ත් අතර. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 25/09/2023
 • Walk In Interview : Mechanic / Painter / Lubricant / Wheel Alignment Technicians / Technician / Denter / Diagnostic Technician / Tinker / Lubricant Technician / Auto AC Electrician / Auto Parts Assistant / Electrician / Tinker

  Colombo, Ampara, Anu...
  Are you between the ages of 20 - 44? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/09/2023
 • Banking Customer Service / Call Center (Wellawatte)

  Colombo
  Have passed G.C.E. O/L With "S" Pass for Mathematics & English Subjects? Walk In for Interview on 03rd & 04th August 2023. Please refer to the job advert for furt...
  • Full-Time
  • Expires on 29/09/2023
 • Banking Call Center (Wellawatte)

  Colombo
  Have passed G.C.E. O/L With "S" Pass for Mathematics & English Subjects? Walk In for Interview on 03rd & 04th August 2023. Please refer to the job advert for furt...
  • Full-Time
  • Expires on 02/10/2023
 • Walk In Interview | Temporary Lecturer in Hospitality, Tourism and Event Management

  Badulla
  Please refer to the job advert for further information.
  • Temporary
  • Expires on 25/09/2023
 • Walk-in Interviews : Juki Machine Operators (Trained/Untrained)

  Colombo
  Walk-in interviews on any day of the week at 12:00 AM. 9:00 a.m. to 1:00 p.m. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 02/10/2023
 • Delivery Rider (Part Time) | Seeduwa

  Gampaha
  වැටුප අවම රු.30,000/- වයස අවු. 20 - 40 ත් අතර විය යුතුයි. Please refer to the job advert for further information.
  • Part-Time
  • Expires on 29/09/2023
 • Pickme රියදුරු (සම්මුඛ පරීක්ෂණ) | Pickme Driver ( Walk in interview)

  Colombo
  අමාරු කාලේ සල්ලි හොයන්න. PickMe Driver සල්ලි හොයන Gig එක. Car එකක් තියනව නම් දැන්ම Register වෙලා ඇති තරම් සල්ලි හොයන්න. Full-Time or Part-Time! PickMe Driver is y...
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 29/09/2023