• විදුලි කාර්මික/ජලනළ කාර්මික, විදුලි භාණ්ඩ අලුත්වැඩියා කාර්මික

  Colombo
  පිළිගත් කාර්මික විද්‍යාලයක්/ ආයතනයක් විදුලිකර්මික ශිල්පය පිලිබඳ පුර්ණ කාලින් පදමලවා හදාරා තිබීම. වලංගු රියදුරු බලපත්රයක් තිබීම අමතර වාසියක් වනු ඇත. Please refer t...
  • Full-Time
  • Expires on 21/09/2020
 • Senior Engineer/ Engineer (Structural / Geotechnical)

  Colombo
  Senior Geotechnical / Structural Engineer. Degree in civil/geotechnical/structural engineering. At least 10 years of working experience Relevant working experien...
  • Urgent
  • Full-Time
  • Expires on 29/09/2020
 • Marketing Executive | Male

  Colombo
  Citco Lanka (Pvt) Ltd, is a dynamic distributional company of high-quality disposable food servings and packaging products, borne out of the previous identity, Ce...
  • Full-Time
  • Expires on 28/09/2020
 • Assistant Surveyor

  Gampaha
  NDT (Civil Engineering) or equivalent qualification from a recognized Institute Possess overall 3 years' work experience & 2 years' in similar capacity. Please ...
  • Full-Time
  • Expires on 25/09/2020
 • Technical Officer

  Gampaha
  NVQ Level - 04 (Civil Engineering) or equivalent qualification from a recognized Institute Possess overall 5 years' work experience & 2 years' in similar capaci...
  • Full-Time
  • Expires on 25/09/2020
 • Quality Assurance Inspector

  Gampaha
  NVQ Level 4 (Civil Engineering) or equivalent qualification from a recognized Institute Possess overall 4 years' work experience & 2 years' experience in simila...
  • Full-Time
  • Expires on 25/09/2020
 • Quantity Surveyor

  Gampaha
  BSc. in Quantity Surveying degree or equivalent qualification from a recognized University Possess overall 4 years' work experience & 2 years' in similar capaci...
  • Full-Time
  • Expires on 25/09/2020
 • Site Engineer

  Gampaha
  BSc. Engineering degree or equivalent qualification from a recognized University Possess overall 2 years' work experience & 1 year experience in similar capacit...
  • Full-Time
  • Expires on 25/09/2020
 • Quality Assurance Manager

  Gampaha
  BSc. Engineering degree or equivalent qualification from a recognized University Possess overall 6 years' work experience & 3 years' experience in similar capac...
  • Full-Time
  • Expires on 25/09/2020
 • Structural Design Engineer

  Gampaha
  Sc. Engineering degree from a recognized University with Engineering Charter qualification Possess overall 5 years' work experience & 3 years' experience in sim...
  • Full-Time
  • Expires on 25/09/2020