• මෙහෙයුම් සේවා සහයක (කාන්තා / පිරිමි) | හෝකන්දර (තලවතුගොඩ)

  Colombo
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 23/10/2020
 • මෙහෙයුම් සේවා සහයක (කාන්තා / පිරිමි)

  Colombo
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 23/10/2020
 • Lead-Service Delivery Engineer

  Colombo
  Over 5 years of experience in similar service delivery or operations role Exposure in VAS application installation and troubleshooting. (VAS products such SMSC,...
  • Full-Time
  • Expires on 23/10/2020
 • Assistant - BU Operations

  Colombo
  Minimum 06 months' experience in similar field with Fluency in Sinhala / Tamil / English Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 23/10/2020
 • Executive - Gold Loan | Pelmadulla, Rathnapura, Kanthale, Padaviya, Horowpothana, Kuliyapitiya

  Anuradhapura, Kuruna...
  Successful completion of the G.C.E. A/L examination. Experience in gold loan / pawning industry will be an added advantage. Please refer to the job advert for f...
  • Full-Time
  • Expires on 22/10/2020