• ගබඩා සහයක - Warehouse Employee (වත්තල මාළු බෙදා හැරීමේ මධ‍ය්‍යස්ථානය)

  Colombo, Gampaha
  අයදුම්කරු වයස අවුරුදු 18-45ත් අතර පිරිමි අයෙකු විය යුතුය. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/05/2019
 • ලොරි අත් උදව්කරුවන් - Lorry Helper (අවිස්සාවේල්ල සීතාවක කර්මාන්ත පුරය සහ වත්තල)

  Colombo, Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/05/2019
 • ගබඩා සේවක - Warehouse Employee (පෑලියගොඩ, සේදවත්ත, එඩේරමුල්ල, සීදුව සහ අවිස්සාවේල්ල සීතාවක කර්මාන්ත පුරය)

  Colombo, Gampaha
  අයදුම්කරු වයස අවුරුදු 18-45ත් අතර පිරිමි අයෙකු විය යුතුය. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/05/2019
 • Salvage Collector

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/05/2019
 • Customer Care Assistant / Trainee Customer Care Assistant

  Colombo
  School Leavers are encouraged to apply. Handling all the walk-in clients’ queries and directing them to the relevant channels. Answering all phone calls received at the front counter and direct them to the relevant extensions. Able to converse fluently in Sinhala and English languages while Tamil language proficiency. Age between 19-24 ye...
  • Full-Time
  • Expires on 29/05/2019
 • Trainee Insurance Assistants / Insurance Assistants - Claims

  Colombo
  Passed GCE O/L examination. Handling all the walk-in clients’ queries and directing them to the relevant channels. Answering all phone calls received at the front counter and direct them to the relevant extensions. Able to converse fluently in Sinhala and English languages while Tamil language proficiency. Age between 19-24 years. Working...
  • Full-Time
  • Expires on 29/05/2019
 • Crew Members / Senior Crew Members - (Shangri La Mall)

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/05/2019
 • Bakers / Crew Members - (Ward Place - Odel)

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/05/2019
 • Crew Members / Senior Crew Members

  Colombo, Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/05/2019
 • Crew Members - (Front of House)

  Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/05/2019