• රියදුරු (සැහැල්ලු වාහන) - කොළඹ 08

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 16/07/2020
 • Senior Executive - Recoveries

  Colombo
  As a Senior Executive - Recoveries, possessing sound expertise in operational processes is a prerequisite. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 16/07/2020
 • Executive Senior Executive - Admin & Facilities

  Colombo
  Aegis is a global outsourcing and technology company committed to impacting clients' business outcomes by focusing on enhancing customer experience across all tou...
  • Full-Time
  • Expires on 16/07/2020
 • Accounts Executive - Female

  Colombo
  Have to handle customer accounts, creditors and other bank reconciliation. Please refer the advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 16/07/2020
 • Senior WordPress Developer

  Colombo
  2-5 years of experience either at an agency, freelancing, or working client-direct. Please refer the advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 14/07/2020
 • Delivery Riders & Crew Members |Ratmalana

  Colombo
  ලෝකයේ නො.1 පීසා ආයතනය වන DOMINOS'S PIZZA ආයතනය සමග DELIVERY RIDER & CREW MEMBER කෙනෙක් ලෙස එකතු වී වැඩියෙන් උපයා ගන්නේ අප සොයනේ... Please refer to the job advert...
  • Full-Time
  • Expires on 15/07/2020
 • Photo & Video Graphic Designer

  Colombo
  Good Creativity Knowledge in Wedding's, Event's and party album Designing. Please refer the advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 13/07/2020
 • නුපුහුණු කාර්මික (රිගර්වරුන්) - කොළඹ

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 15/07/2020
 • Technical Officer - Transport Network Operations

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 15/07/2020
 • Developer

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 15/07/2020