• පාරිභෝගික සේවා සහායක - (කාන්තා / පිරිමි) | කොලඔ දිස්ත්‍රික්කය , ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

  Colombo
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 30/09/2020
 • මුදල් අයකැමි (පුහුණු/ නුපුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි) | කොලඔ දිස්ත්‍රික්කය , ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

  Colombo, Gampaha
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 30/09/2020
 • දෙපාර්තමේන්තු සුපරීක්ෂකවරු (පුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි) - Department Supervisors

  Colombo, Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/09/2020
 • දෙපාර්තමේන්තු සුපරීක්ෂකවරු (නුපුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි) - Department Supervisors

  Colombo, Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/09/2020
 • Chef De Partie - Pastry

  Colombo
  Prior experience working as a Demi Chef or Chef De Partie in pastry and bakery kitchen is compulsory Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/09/2020
 • Cooks

  Colombo
  We are looking for a skilled Cook to prepare delicious meals according to menu. The cook will prepare meals and follow establishment recipes. Duties include prep...
  • Full-Time
  • Expires on 28/09/2020
 • Customer Service Executive | Call Center Executive - FMCG Process | Inbound & Digital Support

  Colombo, Gampaha
  Qualification: Completed G.C.E (O/L) with minimum pass in Mathematics & English or call center experience Excellent soft skills; Able to communicate in Sinhala ...
  • Full-Time
  • Expires on 28/09/2020
 • Softlogic Restaurants (Pvt) Ltd, a fully owned subsidiary of Softlogic Holdings PLC opened with a franchise signed with the US chain under Burger King Asia Pacifi...
  • Full-Time
  • Expires on 28/09/2020
 • Marketing Executive | Male

  Colombo
  Citco Lanka (Pvt) Ltd, is a dynamic distributional company of high-quality disposable food servings and packaging products, borne out of the previous identity, Ce...
  • Full-Time
  • Expires on 28/09/2020
 • මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - කරාපිටිය

  Galle
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 25/09/2020