• පාරිභෝගික සේවා සහායක - කුරණ (මීගමුව) | Customer Service Assistant - Kurana (Negambo)

  Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - සම්මුඛ පරීක්ෂණ : ගාල්ල - රැකියා පියස| Trainee Cashier – Interviews: Rekiya Piyasa – Galle

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • පාරිභෝගික සේවා සහායක - සම්මුඛ පරීක්ෂණ: ගාල්ල - රැකියා පියස | Customer Service Assistant – Interviews: Rekiya Piyasa – Galle

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - සම්මුඛ පරීක්ෂණ: ගාල්ල - රැකියා පියස | Expert Cashier – Interviews: Rekiya Piyasa – Galle

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • මෙහෙයුම් සේවා සහයක - කුරණ (මීගමුව) | Outlet Operation Assistant - Kurana (Negambo)

  Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - කුරණ (මීගමුව) | Expert Cashier - Kurana (Negambo)

  Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • Receptionist/HR Assistant

  Colombo
  Very pleasant with an outgoing personality. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • Barista

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • Tele Calling Agents

  Colombo, Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • Delivery Riders - Male (Full-Time/Part-Time)

  Island Wide
  We have urgent vacancies at Dehiwala, Rajagiriya, Palawatta, Kottawa. Fully Owned Motor-Bike + Free Accommodation + Free Meals/Uniforms + World class Training. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 04/03/2020