• මෙහෙයුම් සේවා සහායක - කරාපිටිය

  Colombo
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 25/09/2020
 • දෙපාර්තමේන්තු සුපරීක්ෂක (පුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි)

  Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 23/09/2020
 • දෙපාර්තමේන්තු සුපරීක්ෂක (නුපුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි)

  Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 23/09/2020
 • PickMe Lady Rider

  Colombo, Kandy, Gamp...
  ජාතියේ ප්‍රවාහන සහකරු, PickMe ආයතනය සමග කාන්තා රියදුරුවරියක සේ සම්බන්ධ වී ඉහල අදායමක් උපයාගන්න. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 23/09/2020