• මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - සම්මුඛ පරීක්ෂණ: ගාල්ල - රැකියා පියස | Expert Cashier – Interviews: Rekiya Piyasa – Galle

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • මෙහෙයුම් සේවා සහයක - කුරණ (මීගමුව) | Outlet Operation Assistant - Kurana (Negambo)

  Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • පේස්ට්‍රි සහ බේකරි (නුපුහුණු) - කුරණ (මීගමුව) | Pastry Chef Trainee - Kurana (Negambo)

  Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • Receptionist/HR Assistant

  Colombo
  Very pleasant with an outgoing personality. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • Crew Members / Senior Crew Members - (Shangri La Mall)

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • Barista

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • Bakers / Crew Members - (Shangri la Colombo)

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • Bakers / Crew Members - (Ward Place - Odel)

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • Crew Members / Senior Crew Members

  Colombo, Island Wide
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020
 • Crew Members / Senior Crew Members (Kurunegala)

  Kurunagala
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2020