• පාරිභෝගික සේවා සහායක - බත්තරමුල්ල

  Colombo
  සාර්ථක හෙට දවසකට ඔබ සුදානම් ද? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 17/05/2021
 • මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි) - මතුගම

  Kalutara
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 17/05/2021
 • CEO

  Colombo
  A young self-driven person who understands the new technologies and has had a brush or working experience with a start-up and ready to roll out Sri Lanka’s first ...
  • Full-Time
  • Expires on 17/05/2021
 • Designer

  Colombo
  2-3 Year's working experience. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 14/05/2021
 • Showroom Assistants | Male

  Colombo
  Looking for male candidate age between 20-35. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 13/05/2021
 • දෙපාර්තමේන්තු සුපරීක්ෂක - මස් සහ මාළු අංශය - (පුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි)

  Colombo
  ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන කීල්ස් අපි දේශයේ ජීවන තත්ත්වය නැංවීම යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීම සඳහා නිරතුරු කැපවෙමින් සිටින්නෙමු. Please refer to the j...
  • Full-Time
  • Expires on 13/05/2021