• මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - සම්මුඛ පරීක්ෂණ: ගාල්ල - රැකියා පියස | Expert Cashier – Interviews: Rekiya Piyasa – Galle

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 09/12/2021
 • Delivery Riders | Part-Time

  Colombo, Gampaha, Ka...
  වයස අවු. 18 - 45 ත් අතර. Please refer to the job advert for further information.
  • Part-Time
  • Expires on 09/12/2021
 • Crew Member / Senior Crew Member

  Colombo, Kandy, Gamp...
  වයස අවු. 18 - 30 ත් අතර. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 09/12/2021
 • Crew Member / Senior Crew Member (Male) – Kiribathgoda / Nugegoda / Kotahena / Arcade / Malabe

  Colombo
  වයස අවු. 18 - 30 ත් අතර. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 09/12/2021
 • Guest Relation Executive / Hostess

  Colombo
  Proficient in spoken English. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 09/12/2021
 • Quantity Surveyor | Pre-Tender

  Colombo
  Do you have minimum 3 - 4 years' experience as Quantity Surveyor at a Construction company? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 09/12/2021
 • Executive | Visa

  Colombo
  Do you have experience in Visa handling for at least 3 years? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 09/12/2021
 • Skilled Mechanic - Tissamaharama

  Hambantota
  ඔබ අවුරුදු 3 ට වැඩි පළපුරුද්දක් සහිතව අවුරුදු 18 ට වැඩි නම්. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 09/12/2021
 • Skilled Painter - Vavuniya

  Vavuniya
  ඔබ වයස අවුරුදු 55 ට අඩු අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ වසර දෙකක් හෝ ඊට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති අයෙකු නම් Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 09/12/2021
 • Skilled Tinker - Rathmalana

  Colombo
  ඔබ වයස අවුරුදු 55 ට අඩු අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ වසර දෙකක් හෝ ඊට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති අයෙකු නම්. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 09/12/2021