• පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා / පිරිමි) - වාද්දුව

  Kalutara
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 05/03/2021
 • මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි) - වාද්දුව

  Kalutara
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 05/03/2021
 • මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි) - වාද්දුව

  Kalutara
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 05/03/2021
 • මෙහෙයුම් සේවා සහයක (කාන්තා / පිරිමි) - වාද්දුව

  Kalutara
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 05/03/2021
 • Keells Retail Management Trainee Program

  Colombo
  If you want to come on this journey with us, to deliver retail excellence, then we can really support your ambitions and future growth. Please refer to the job a...
  • Full-Time
  • Expires on 05/03/2021
 • Senior Brand Executive/Brand Executive

  Colombo
  Preference will be given to those who possess part qualification in CIM/SLIM or a relevant Marketing qualification from a recognized institution Should have a m...
  • Full-Time
  • Expires on 04/03/2021
 • Executive - Brand Marketing

  Colombo
  If you have 02 years' work experience in Marketing. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 03/03/2021
 • Fashion Designers

  Colombo
  We're looking for highly driven team players to join out team of designers as we grow our brand! Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 02/03/2021
 • Social Media Digital Marketing

  Colombo
  We're on the look out for a Creative and business savy go-getter to join us and become the story teller of our brand! Please refer to the job advert for further ...
  • Full-Time
  • Expires on 02/03/2021
 • Retail Store Manager

  Colombo
  Minimum of 3 years managerial experience in fashion retail Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 01/03/2021