• ගබඩා සහයක / සහයිකා - ‍එඩේරමුල්ල | Warehouse Assistant Male / Female - Ederamulla

  Gampaha
  ඔබ අ.පො.ස. (සා/පෙළ) පෙනී සිටි අයෙක්ද? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/09/2022
 • ගබඩා සහයක | Warehouse Assistant - Kotikawaththa

  Colombo
  ඔබ අ.පො.ස. (සා/පෙළ) පෙනී සිටි අයෙක්ද? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/09/2022
 • ගබඩා සහයක | Warehouse Assistant - Pettah

  Colombo
  ඔබ අ.පො.ස. (සා/පෙළ) පෙනී සිටි අයෙක්ද? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 29/09/2022
 • Head of Supply Chain

  Colombo
  Do you have 3-4 years of experience in the similar field? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 28/09/2022
 • Operations and Administration Executive - Kelaniya

  Colombo, Gampaha
  Looking for a full-time operations and administration executive for a manufacturer of packaging materials. Candidate preferably located in Wattala, Biyagama, Kela...
  • Full-Time
  • Expires on 27/09/2022
 • ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ පුහුණු NVQ 3 සහ 4 පාඨමාලා

  Island Wide
  ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ ක්‍රියා කිරීම සදහා ශ්‍රී ලංකාව තුල ලබා ගත හැකි ඉහලම සුදුසුකම වන NVQ 3 සහ 4 සහතිකය ලබා ගැනීමට එන්න අප හා එක්වන්න... Please refer to the job ...
  • Other
  • Expires on 28/09/2022
 • Delivery Handling Supervisor - Colombo

  Colombo
  වැටුප රු.40,000/- ත් 50,000/-ත් අතර. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/09/2022
 • Invoicing Officer

  Colombo
  Are you between 24-28 years of age? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/09/2022
 • Senior Executive - Exports | Moratuwa

  Colombo
  At least 3 to 5 years’ experience in Sales/Marketing. Experience in FMCG industry is a plus. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 27/09/2022
 • Customer Service and Sales Coordinator

  Colombo
  Do you have 2 years experience in the trade? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 26/09/2022