• මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි)

  Colombo
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 22/09/2020
 • Officer Microfinance Call Centre | Micro Call Centre

  Colombo
  Passed Advance Level or should possess minimum 2 passes in ordinary Level. Age should be between 20-25 years. Please refer to the job advert for further informa...
  • Full-Time
  • Expires on 22/09/2020
 • පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා / පිරිමි)

  Gampaha
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 22/09/2020
 • Executive Chef

  Galle
  Below 45 years of age. 8 -10 years of experience in a 5-star hotel preparing European and Asian cuisines. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 21/09/2020
 • Call Center Executives | Split Hour Shift | Telecommunication Process - Inbound

  Colombo, Gampaha
  Work on Split shifts; 09.00am -01.00pm (4 hrs) & 6pm to 10pm (4 hrs) | For Male Work on Split shifts; 08.00am – 12.00noon (4 hrs) & 05.00pm – 09.00pm (4 hrs) | ...
  • Full-Time
  • Expires on 21/09/2020
 • මෙහෙයුම් සේවා සහයක (කාන්තා / පිරිමි)

  Colombo
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 21/09/2020
 • මුදල් අයකැමි (පුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි)

  Colombo
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 21/09/2020
 • පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා / පිරිමි)

  Colombo
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 21/09/2020
 • Customer Executives (Call Center Agent) - Male/Female | Hindi Speaking

  Colombo
  Excellent knowledge of English and Hindi is mandatory. School leavers are also encouraged to apply expanding possibilities. Please refer to the job advert for fur...
  • Full-Time
  • Expires on 21/09/2020
 • Senior Branch Manager - Colombo

  Colombo
  9 Years out of which 5 Years at Managerial Level with hands on experience in Branch Operations, Credit, Sales and Customer Service. A Degree or a Full/Part Qual...
  • Full-Time
  • Expires on 21/09/2020