• මෙහෙයුම් සේවා සහයක (පිරිමි) - කඩුවෙල

  Colombo
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 17/05/2021
 • Sales Representative | Male

  Colombo, Gampaha
  Minimum qualification A/L. Minimum 1 year of working experience in the field of sales. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 17/05/2021
 • Cake Artist - Colombo

  Colombo
  A minimum of 3 years of experience. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 17/05/2021
 • Customer Service Executive | Call Center Executive - FMCG Process | Inbound & Digital Support

  Colombo, Gampaha
  Qualification: Completed G.C.E (O/L) with minimum pass in Mathematics & English or call center experience Excellent soft skills; Able to communicate in Sinhala ...
  • Full-Time
  • Expires on 17/05/2021
 • Customer Service Executive | Call Center Executive - FMCG Process | Inbound & Digital Support

  Colombo, Gampaha
  Qualification: Completed G.C.E (O/L) with minimum pass in Mathematics & English or call center experience Excellent soft skills; Able to communicate in Sinhala ...
  • Full-Time
  • Expires on 17/05/2021
 • මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - සම්මුඛ පරීක්ෂණ : ගාල්ල - රැකියා පියස| Trainee Cashier – Interviews: Rekiya Piyasa – Galle

  Island Wide
  වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැකියා දැන්වීම වෙත යොමු වන්න.
  • Full-Time
  • Expires on 17/05/2021