• මෙහෙයුම් සේවා සහයක - කුරණ (මීගමුව) | Outlet Operation Assistant - Kurana (Negambo)

  Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 01/04/2020
 • පේස්ට්‍රි සහ බේකරි (නුපුහුණු) - කුරණ (මීගමුව) | Pastry Chef Trainee - Kurana (Negambo)

  Gampaha
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 01/04/2020
 • Delivery Partners - Female (Colombo)

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time or Part-Time
  • Expires on 01/04/2020
 • Telemarketing Executive - Female

  Colombo
  Minimum of 01-year Experience Should have passed GCE A/L’s. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 01/04/2020
 • Business Executive/Senior Business Executive

  Colombo
  Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 01/04/2020
 • Crew Members - Trainees

  Colombo, Gampaha
  Are you a Hotel School student or a school leaver? Willing to work on Shift basis? age between 18 – 25 years? Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 01/04/2020