• මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - (කාන්තා / පිරිමි) | කැළණිය

  Colombo
  කීල්ස්, ප්‍රමුඛ පෙළේ සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක් වන අතර 'දේශයේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම' යන මූලික පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට අපි නිරතුරුවම කැපවෙමු. මෙය ඉටු කරගැනීමට නම්, අප වි...
  • Full-Time
  • Expires on 22/03/2021
 • Coordinator – Customer Care

  Colombo
  Minimum 01 years' experience in a similar capacity. Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 11/03/2021
 • Intern - Category Management

  Colombo
  Should be partially qualified in Business Administration, Business Management or Marketing from a recognised university. Please refer to the job advert for furt...
  • Full-Time
  • Expires on 11/03/2021
 • Waiter

  Colombo
  Young, Experienced, Energetic, Friendly & Passionate staffs within Colombo or close proximity to Colombo required. Please refer to the job advert for further info...
  • Full-Time
  • Expires on 17/03/2021
 • Waiting Staff

  Colombo
  Young, Experienced, Energetic, Friendly & Passionate staffs within Colombo or close proximity to Colombo required. Please refer to the job advert for further info...
  • Full-Time
  • Expires on 17/03/2021
 • Stewards

  Colombo
  Young, Experienced, Energetic, Friendly & Passionate staffs within Colombo or close proximity to Colombo required. Please refer to the job advert for further info...
  • Full-Time
  • Expires on 17/03/2021
 • Commis

  Colombo
  Young, Experienced, Energetic, Friendly & Passionate staffs within Colombo or close proximity to Colombo required. Please refer to the job advert for further info...
  • Full-Time
  • Expires on 17/03/2021
 • Barista

  Colombo
  Young, Experienced, Energetic, Friendly & Passionate staffs within Colombo or close proximity to Colombo required. Please refer to the job advert for further info...
  • Full-Time
  • Expires on 17/03/2021
 • Senior Crew Members - Mount Popeyes

  Colombo
  Fast food ක්ෂේත්‍රයේ වසරක පලපුරුද්ද තිබිය යුතුය . Please refer to the job advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 17/03/2021
 • Cooks

  Colombo
  Do you have previous at least 3 years of experience as a washer, waiter, cook, or relevant work experience? Please refer the advert for further information.
  • Full-Time
  • Expires on 17/03/2021