තනතුර :කාර්මික ශිල්පින් (Electrical /A/C/ Plumbing/Civil /Mechanical)
Negotiable
   

# තනතුර :කාර්මික ශිල්පින් (Electrical /A/C/ Plumbing/Civil /Mechanical)

 

සුදුසුකම් :
~
.පො..(සාමාන් පෙළ) සමත් 
~
පිළිගත් කාර්මික ආයතනයක අවුරුදු 1කට නොඅඩු පූර්ණ කාලීන පටමාලාවක් හදාරා තිබීම.
~
වසර 1කට නොඅඩු සේවා පළපුරුද්ද

ප්‍රථිලාභ :
~
ඉහල වැටුප් 
~
අතිකාල දීමනා, නොමිලේ නිල ඇදුම්, වාර්ෂික වැටුප් වර්ධක, රක්ෂණාවරණ, ඇතුළු වෙනත් දීමනා රැසක්


XpressJobs හරහා අයදුම් කිරීමට APPLY බොත්තම ඔබන්න

Unemployment in Sri Lanka is estimated to be over 400,000, Share this job and help another!